Postanowienia ogólne

 1. Lege Artis – Studencki Kwartalnik Medyczny to czasopismo założone
  w lutym 2017 roku przez studentów kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, analityki medycznej i dietetyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Ideą Lege Artis jest integracja zawodów medycznych na poziomie akademickim oraz poszerzanie wiedzy poza zakres przewidziany w toku studiów.
 2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia artykułów i obowiązują wszystkich autorów.
 3. W Kwartalniku publikowane są artykuły o szeroko pojętej tematyce medycznej, tj. prace oryginalne (doświadczalne i kliniczne), poglądowe, opisy postępowania, opisy farmakologiczne, doniesienia wstępne, dyskusje/wywiady oraz komunikaty o planowanych wydarzeniach
  i konferencjach.
 4. Publikacja artykułów w Kwartalniku jest bezpłatna.
 5. Autorem pracy publikowanej w Lege Artis może być podmiot, osoba fizyczna lub prawna, w tym student, doktorant, absolwent, pracownik naukowy. Przesłana praca może mieć maksymalnie 5 autorów.
 6. W przypadku gdy autorem/autorami pracy jest/są student/studenci, nieposiadający stopnia naukowego, praca musi posiadać opiekuna naukowego. Opiekunem pracy może być pracownik uczelni wyższej (asystent, adiunkt, wykładowca) lub magister ze spacjalizacją.
 7. Prace są nadsyłane do Redakcji drogą elektroniczną na adres e-mail: la.redakcja@gmail.com i następnie publikowane zgodnie
  z harmonogramem dostępnym na stronie www.legeartisskm.pl
 8. Przesłanie artykułu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez autorów niniejszego Regulaminu.
 9. Warunkiem publikacji jest przesłanie podpisanego oświadczenia autorów dostępnego na stronie internetowej Lege Artis.
 10. Autor zgłaszający daną pracę oświadcza, że do przesłanych materiałów (tekstów, fotografii, ilustracji itp.), składających się na artykuł, przysługują mu prawa autorskie w zakresie uprawniającym go do dokonania zgłoszenia na warunkach określonych w niniejszym regulaminie,
  a w szczególności, że opublikowanie materiału nie naruszy praw osób trzecich. W przypadku skierowania przeciwko Lege Artis jakichkolwiek roszczeń związanych lub odnoszących się do nadesłanych materiałów przez osoby trzecie, autor zgłaszający zwolni Lege Artis
  z odpowiedzialności i pokryje wszelkie koszty wynikłe z tego tytułu.
 11. Nadesłane prace są poddawane wstępnej kwalifikacji przez Redakcję. Redakcja zastrzega sobie prawo do akceptowania pracy lub jej odrzucenia (po wcześniejszym poinformowaniu autora), a także do przesunięcia terminu publikacji.
 12. Wszystkie prace nadesłane do Redakcji poddawane są ocenie
  i ewentualnej korekcie. Autorzy zobowiązani są do odniesienia się
  do uwag Redakcji w wyznaczonym przez nią terminie. Jeśli konieczne jest dokonanie uzupełnień lub zmian w tekście, publikacja artykułu może zostać wstrzymana do czasu uczynienia niezbędnych poprawek.
  Prace nie są poddawane recenzji przez recenzentów.
 13. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania ewentualnych zmian redakcyjnych, poprawek stylistycznych i korekty drobnych błędów merytorycznych.
 14. Redakcja może przed przekazaniem materiału do publikacji przesłać
  go autorowi wyłącznie celem zapoznania się z proponowanymi przez Redakcję zmianami. Brak przesłania uwag do Redakcji przez autora
  w terminie trzech dni od daty wysłania materiału oznacza akceptację ostatecznej wersji pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli ujawnią się istotne błędy w publikacji, Redakcja może uwzględnić wniosek autora w przedmiocie zmian artykułu w stosunku do wersji nadesłanej.
 15. Rezygnacja przez autora z publikacji artykułu w LA po przesłaniu pracy może nastąpić maksymalnie 14 dni przed datą oficjalnej publikacji numeru.

Ochrona danych osobowych

 1. Autor artykułów oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do publikacji czasopisma.

Wymogi edytorskie

 1. Praca powinna zawierać 2000 – 9000 znaków ze spacjami (nie włączając piśmiennictwa). Preferowany format przesłanych prac: .doc lub .docx. Autor powinien kierować się następującymi zasadami:
  – czcionka: Times New Roman,
  – wielkość czcionki 12,
  – interlinia 1,5.
  – przypisy: czcionka 10.
  – marginesy każdej kartki wydruku powinny mieć wymiary: górny i dolny 25 mm, lewy 35 mm.
 2. Na pierwszej stronie w lewym górnym rogu autor podaje imię i nazwisko, ewentualnie instytucję naukową, którą reprezentuje oraz opiekuna naukowego. Opcjonalnie autor może również dodać w tym miejscu krótką notkę o sobie.
 3. Podpisy pod materiałem ilustracyjnym (ryciny, wykresy, fotografie) powinny być umieszczone pod rysunkiem, stosując numerację ciągłą
  (Ryc. 1.) i tytułem. Należy również podać źródło pochodzenia zamieszczonego materiału. Materiał ilustracyjny należy dołączyć
  w postaci osobnych plików zapisanych w formacie .png, .jpg lub .pdf (rozdzielczość co najmniej 72 dpi).
 4. Tabele należy opisać na górze kolejnym numerem (Tab. 1.) i tytułem
  oraz odpowiednio włączyć do tekstu.
 5. Jeśli rysunek lub tabela zostały opracowane na podstawie innego rysunku lub tabeli, należy podać źródło. W przypadku wykorzystania tabeli lub ryciny z innej publikacji należy uzyskać zgodę wydawcy.
 6. Praca badawcza powinna obejmować:
  – pełny tytuł pracy;
  – streszczenie (maksymalnie 300 słów), zawierające: Cel badań, Materiał
  i metody, Wyniki, Wnioski),
  – abstrakt (w. angielskim, maksymalnie 300 słów) zawierający: Background, Material and methods, Results, Conclusions;
  – słowa kluczowe w języku polskim i angielskim: 3–6 słów;
  – tekst główny (zawierający: Wprowadzenie, Cel badań, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusję, Wnioski, Bibliografię).
 7. W pracach przeglądowych należy zachować logiczną ciągłość.
 8. Tekst musi zawierać alfabetyczny spis wykorzystanych, aktualnych publikacji (piśmiennictwo, bibliografię).
 9. W spisie bibliograficznym należy podać jedynie pozycje, które zostały wymienione w tekście głównym. Odsyłacze do publikacji powinny być umieszczone w nawiasie kwadratowym przed kropką na końcu zdania, którego dotyczy cytacja (na przykład (…) [1]. lub  (…) [1,2,3].).
  W piśmiennictwie poszczególne pozycje bibliograficzne powinny być umieszczone w kolejności cytowania w tekście głównym. Nazwisko autora (autorów) i inicjały imienia (imion), tytuł pracy lub rozdziałów, rok wydania, numer tomu, stronice zawierające przytaczany artykuł lub rozdział, miejsce wydania, wydawca (dotyczy książek).Górska R., Pietruska M., Dembowska E. i wsp.: Częstość występowania chorób przyzębia
  u osób w wieku 35-44 lat w populacji dużych aglomeracji miejskich. [w:] Dental Medical Problems 2012; 49: 19–27